Til cellegruppene: 18.10.15 Helge Hollerud – «En menighet på villspor…?»

Klikk her for å høre talen i sin helhet

Talers utgangspunkt

Talen er den første av tre taler om Paulus’ brev til galaterne.

Litt historisk bakgrunn om galaterbrevet

Paulus skrev brevet til «menighetene i Galatia», dvs. til flere menigheter innenfor et geografisk område. Det er usikkerhet om det med Galatia menes en provins sør mot Middelhavet, eller et etnisk kongedømme nord og midt i Lilleasia. Brevet dateres vanligvis engang mellom år 50 og 55. Brevet dreies seg hovedsakelig om Paulus sitt svar til galaterne etter at noen har kommet til Galatia etter han og forkynt at galaterne måtte la seg omskjære og holde Moseloven.

Galaterbrevet har hatt stor betydning i kirkehistorien, eksempelvis for Martin Luther som skrev den store Galaterbrevskommentaren, og som utformet sin teologi med vekt på «troen alene», i nær tilknytning til Paulus’ teologi i Galaterbrevet: Et menneske blir ikke rettferdiggjort ved noen form for gjerninger, men bare ved troen på Jesus Kristus (Gal 2,16).

Spørsmål til samtale:

  • Hva var årsaken til at Paulus var sjokkert?
  • Hvem var Judaistene? Hva var det de la til det evangeliet Paulus hadde forkynt?
  • Kan vi stå i fare for å gjøre det samme i våre menigheter?
  • Hvordan vil dere forklare evangeliet for en som ikke tror?
  • Lær Rom. 3,23 utenatt…;-)

Bønnetema

  • Be for alle som har lederansvar i menigheten at vi må lære det som er rett.

Fra Bibelen

«Paulus, apostel, ikke utsendt av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus og av Gud, vår Far, som reiste ham opp fra de døde – 2 jeg, Paulus, og alle mine søsken her hilser menighetene i Galatia: 3 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus, 4 han som ga seg selv for våre synder, så han etter Gud, vår Fars vilje kunne fri oss ut fra den onde tiden vi nå lever i. 5 Ham være ære i all evighet! Amen. Bare ett evangelium 6 Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, 7 men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. 8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han! 9 Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han! Paulus’ apostelkall 10 Prøver jeg nå å bli anerkjent av mennesker – eller av Gud? Vil jeg bare være mennesker til lags? Var det fremdeles mennesker jeg ville være til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. 11 For jeg kunngjør for dere, søsken: Det evangeliet jeg har forkynt, er ikke menneskeverk. 12 Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske; nei, det var Jesus Kristus som åpenbarte seg for meg. 13 Dere har jo hørt hvordan jeg tidligere fór fram som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den. 14 Jeg gikk lenger i min jødedom enn mange jevnaldrende i mitt folk og brant enda sterkere av iver for overleveringene fra fedrene. 15 Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv og kalte meg ved sin nåde, besluttet i sin godhet 16 å åpenbare sin Sønn for meg for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. Da spurte jeg ikke noen av kjøtt og blod til råds. 17 Jeg dro heller ikke opp til Jerusalem, til dem som var apostler før meg. I stedet reiste jeg til Arabia og vendte siden tilbake til Damaskus. 18 Først tre år senere dro jeg opp til Jerusalem for å få vite mer av Kefas, og jeg ble hos ham i fjorten dager. 19 Noen annen av apostlene traff jeg ikke, unntatt Jakob, Herrens bror. 20 Gud vet at det jeg skriver til dere, ikke er løgn! 21 Så dro jeg til Syria og Kilikia. 22 Menighetene i Judea, de som er i Kristus, kjente ikke meg personlig. 23 De hadde bare hørt at det ble sagt: Han som før forfulgte oss, forkynner nå selv den troen han prøvde å utrydde. 24 Og de lovpriste Gud på grunn av meg.»

 


Print your tickets